Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 tại Giáo xứ Trung Thành diễn ra long trọng và sốt sắng với số lượng cộng đoàn tham dự đông. Trong niềm vui và sự hân hoan thì chương trình lễ quan thầy năm nay đã thành công tốt đẹp!

Một số hình ảnh trong lễ quan thầy:

Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (0) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (2) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (2-2) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (3) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (5) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (6) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (7) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (8) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (9) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (10) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (11) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (12) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (13) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (14) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (15) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (16) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (17) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 1 (18)

Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 2 (1) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 2 (2) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 2 (3) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 2 (4) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 2 (5) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 2 (6) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 2 (7) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 2 (8) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 2 (9) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 2 (10) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 2 (11) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 2 (12) Hoan ca tạ ơn lễ quan thầy 2014 2 (13)

Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (3) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (5) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (6-1) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (10) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (11) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (12) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (13) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (15) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (17) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (18) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (20) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (21-1) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (21-2) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (21-3) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (21-6) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (24) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (25) Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 (27)-2 Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 2014 Giáo xứ Trung thành Gp Thái Bình

Nguồn ảnh Facebook: Album Thánh lễ chính tiệc Quan Thầy 2014

Album Hoan ca tạ ơn Quan thầy 2014